Obecna Giełda Papierów Wartościowych w Polsce powstała 12 kwietnia 1991 r. na mocy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, natomiast dopiero 16 kwietnia 1991 r. odbyła się jej pierwsza sesja giełdowa. 

Głównym przedmiotem działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest prowadzenie giełdy instrumentów finansowych, praw majątkowych, praw do towarów giełdowych lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu takimi instrumentami, prawami lub towarami giełdowymi oraz innej działalności związanej z tym obrotem. Oprócz tego GPW w Warszawie zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, a także organizowaniem systemu alternatywnego obrotu. 

Grupa Kapitałowa GPW w Warszawie prowadzi działalność w zakresie rynku finansowego, jak i rynku towarowego. Działalność Grupy GPW w zakresie rynku towarowego skoncentrowana jest na Towarowej Giełdzie Energii oraz należącej do niej Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Zakres działalności GPW na rynku finansowym obejmuje natomiast obsługę obrotu akcjami, instrumentami pochodnymi, instrumentami dłużnymi i innymi instrumentami finansowymi, a także obsługę emitentów w zakresie wprowadzania do obrotu i notowania instrumentów finansowych oraz sprzedaż informacji. 

Grupa Kapitałowa GPW organizuje i prowadzi obrót m. in. na Głównym Rynku GPW, NewConenct oraz Catalyst.

Główny Rynek to rynek regulowany, na którym odbywa się obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami subskrypcyjnymi, tytułami uczestnictwa, ETF, produktami ustrukturyzowanymi i instrumentami pochodnymi. W ramach niego funkcjonują dwa rynki:

NewConnect to rynek małych i średnich spółek, który funkcjonuje poza rynkiem regulowanym, w formule alternatywnego systemu obrotu. Na NewConnect prowadzony jest obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, ale również może być prowadzony obrót innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym. Celem jego działalności jest wspomaganie spółek w pozyskiwaniu kapitału dla ich dalszego rozwoju, szczególnie z sektora nowoczesnych technologii. Notowania prowadzone są w systemie notowań ciągłych.

Catalyst to rynek, na którym w systemie notowań ciągłych prowadzony jest obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi (giełda prowadzi segment detaliczny, obejmujący rynek regulowany oraz rynek funkcjonujący w formule alternatywnego systemu obrotu). 

Według stanu na 08.06.2022 r. na GPW w Warszawie na rynku głównym notowanych jest 421 spółek, z czego 45 jest zagranicznych, a 324 spółki notowane są na rynku podstawowym. Ich łączna kapitalizacja wynosi 1 159 225,77 mln zł, z czego 50% wartości stanowią spółki polskie, a drugą połowę spółki zagraniczne. Na rynku New Connect znajdują się 382 spółki, z czego 4 są zagraniczne. Ich łączna kapitalizacja wynosi 15 993,91 mln zł, z czego za niecały 1% odpowiadają spółki zagraniczne.

 

INFORMACJE O FIRMIE

IDEA+ SPÓŁKA AKCYJNA
Różana 8/8
55-200 Oława
NIP: 8971802367
@: kontakt@ideaplus.app

Polityka prywatności  Polityka Cookies   Firma  Materiały prasowe 
@2022 Idea+ Spółka Akcyjna.  All Rights Reserved